ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

agentura KOFEIN s.r.o.

1. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je agentura KOFEIN s.r.o., IČ 03055540 se sídlem Voctářova 2500/20a (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Voctářova 2500/20a
email: info@kofein.cz
telefon: +420 773 260 590

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Robert Štípek, e-mail: robert.stipek@kofein.cz.


 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a také údaje obsažené v souborech, které jste poskytli prostřednictvím kontaktních, registračních či webových formulářů.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
• osobní údaje správce použije také v případě žádosti o zaměstnání u správce v rámci náborového procesu.

V. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a náborového procesu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů mohou být i tito subdodavatelé služeb:
Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany os. údajů dostupnými zde.

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami ochrany os. údajů dostupnými zde.

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany os. údajů dostupnými zde.


Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Jejich Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné zde.


 VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Zásady a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.
Zpět na úvod
© agentura KOFEIN 2023